Luft & Vatten 

Kanske undrar du hur det är möjligt att värma sitt hus med luft? Det värmepumpen lyckas med, är konststycket att koncentrera värmeenergin i uteluften så pass att den kan värma upp vattnet – i både duschar och radiatorer.

Lite förenklat går det till så här; uteluften sugs in i värmepumpen och möter ett slutet system. Systemet innehåller ett köldmedium med förmåga att bli gas vid mycket låg temperatur.

En kompressor höjer under högt tryck det nu gasformiga köldmediets temperatur avsevärt. Och via en kondensor avges värmen ut till husets värmesystem, samtidigt som köldmediet återgår till flytande form
– beredd att på nytt bli gas och redo att hämta ny värmeenergi.

Fyll i Energikalkylen 

Här kan du göra en Energikalkyl, för att ta reda på vad som är bäst för just dig!

Energikalkyl

Detta är ett fomulär som automatiskt skickas in till oss där vi sedan kan offerera den mest passande värmepumpen till er. Med denna information tar vi fram en energiberäkning som också bifogas till er med offerten. Detta är steg 1 mot en ny besparande värmelösning!

Länk till ansökan hos kommun 

Ansök om tillstånd här


SVEP-certifiering och EU-cert 

Rörmannen SVEP-certifiering och EU-cert

I dagsläget innebär en SVEP-certifiering att en person i arbetsledande ställning på företaget avlagt godkänt prov i den europeiska   värmepumpinstallatörsutbildningen EUCERT eller enligt de tidigare certifieringskurserna SCU2002 eller SEV.

Att välja en certifierad installatör ger slutkonsumenten en extra trygghet, eftersom en certifierad installatör har en dokumenterat hög kunskapsnivå inom området.

SVEP ställer samma krav på sina installatörer som den tredjepartscertifiering som finns tillgänglig.

Kursen omfattas bl.a. av följande moment:

 • Beräkna husets effektbehov
 • Olika värmebärarsystem
 • Tappvattensystem
 • Styrning och reglering av värmepumpen
 • Spetsvärme och tillsatsvärme
 • Fast och flytande kondensering
 • Kylprincipen Köldmedium
 • Val av energikälla
 • Dimensionering av kollektor
 • Avtal och reklamationer
 • Trygghetspaket

Nej till ROT-bedrägeri

Som du kan se av märket till höger följer Rörmannen Svenska Värmepumpföreingens (SVEP) rekommendationer gällande ROT-avdrag. Nedan beskriver SVEP vad detta innebär.

Håll utkik efter vårt märke så är du säker på att få ett korrekt ROT-avdrag. Vi som använder oss av detta garanterar att vi följer Svenska Kyl & Värmepumpföreningens rekommendationer. 

Det har framkommit att en del företag använder ROT-avdraget på ett otillbörligt sätt. Genom att mygla med den faktiska fördelningen mellan material- och arbetskostnad kan de sänka slutkostnaden för kunden. Detta är naturligtvis olagligt och kan leda till att även du som kund ställs som ansvarig.

Det som Svenska Kyl & Värmepumpföreningen rekommenderar och som Skatteverket tagit ställning för, är vid en totalentreprenad en ROT-avdragsgrundande arbetskostnad på 35 % av totala kostnaden vid installation av berg-, ytjord-, sjö- och grundvattenvärmepumpar samt 30 % för luftvärmepumpar. I de fall där fördelningen anses uppenbarligen felaktig bör du som kund förstå att detta är ett bedrägligt förfarande både från företaget och beställarens sida. Därmed också straffbart. En fördelning av arbetskostnaden och arbetsinsats som uppenbarligen inte är realistisk kan drabba dig som köpare.

Företagen som använder vårt märke garanterar att ROT-avdraget är korrekt.

Här gäller INTE ROT-avdraget

 • Om kunden har fått försäkringsersättning för ROT-arbete så kan inte avdrag göras. Endast om det klart framgår att försäkringsersättningen avser material kan kunden få avdrag för arbetet.
 • Vid förläggning av sjö- och markvärme är endast det arbete som utförs på kundens tomt avdragsgillt.
 • ROT-avdraget kan inte kombineras med andra bidrag.
 • Gäller ej vid nybyggnation eller om huset är nyare än 5 år.
 • ROT-avdrag gäller ej för service* på maskiner och inventarier.
 • ROT-avdraget gäller endast för arbetskostnad relaterat till arbete på kundens fastighet. Gäller ej för förberedande arbete och resekostnader.
 • ROT-avdraget gäller inte för maskinkostnad.

* Enligt dom i mål nr 2001-15 i Förvaltningsrätten i Linköping samt tillhörande överklagan till Kammarrätten i Jönköping i mål nr 1454-16 är reparation av värmepump att anse vara ROT-avdragsgrundande. Service är dock ej ROT-avdragsgrundande.

Läs bemärkelsen i sin helhet här.